Bolagsstyrning

En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för AAK:s intressentgrupper och ökar även fokus på af­färsnytta och aktieägarvärde i företaget.

AAK:s styrelse och ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger.

Bolagsstyrningen inom AAK baseras på tillämplig lagstiftning, Koden, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden samt olika interna riktlinjer. I de fall AAK har valt att avvika från Kodens regler redovisas en motivering under respektive avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport.

Allmänt
AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier handlas på NAS­DAQ OMX Stockholm inom segmentet Large Cap och sektor Kon­sument dagligvaror. AAK har cirka 9.100 aktieägare. Verksamheten är global med en närvaro i nästan 100 länder. Antalet medarbetare uppgick per den 31 december 2016 till 2.970.

Ansvaret för ledning och kontroll av AAK fördelas mellan aktieägarna vid årsstämma, styrelsen, dess valda utskott och VD, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för bolag som hand­las på en reglerad marknadsplats, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument.

AAK:s målsättning är att vara det självklara förstahandsvalet för kunderna och att skapa bästa möjliga värde för företagets olika intressegrupper – framför allt kunder, leverantörer, aktieägare och medarbetare. Samtidigt ska AAK uppträda som en god samhällsmedborgare som tar ett långsiktigt ansvar. Syftet med bolagsstyrningen är att definiera en tydlig ansvars-och rollför­delning mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och olika kontrollorgan.

I linje med detta omfattar bolagsstyrningen, även kallad corporate governance, koncernens styr-och ledningssystem.

Ledande befattningshavare

Styrelse

Bolagsordning

Bookmark and Share