Tf. VD Fredrik Nilsson har ordet

Företagens sociala ansvarstagande är idag viktigare än någonsin och vi märker av att kunderna lägger ett allt större fokus på hållbara affärsmetoder. Några av den senaste tidens hållbarhetstrender som har väckt mycket uppmärksamhet är hållbara, transparenta leveranskedjor, minskade växthusgasutsläpp samt arbetstagarnas rättigheter – det är mycket viktiga utmaningar som samtliga behandlas i denna årliga hållbarhetsrapport från AAK.

Hållbar tillväxt utgör grunden i AAK:s verksamhet och är ett viktigt mål i vår strategi. Vi anser att hållbar tillväxt handlar om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – våra globala och lokala kunder, investerare, leverantörer, anställda och de lokala samhällen vi verkar i. Att integrera hållbarhet i vår dagliga verksamhet ser vi som ett sätt att uppnå vårt mål om att bli kundernas förstahandsval för vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad.

Alla AAK:s CSR-policyer och CSR-koder bygger på FN:s Global Compact-initiativ (UNGC), som vi har deltagit i sedan 2002. För att driva hållbarhetsutvecklingen framåt fokuserar vi våra insatser inom fem områden – Våra kunder, Våra leve­rantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar. Inom dessa områden fastställer och uppnår vi kontinuerligt mål som vi satt upp med utgångspunkt från marknadsana­lyser, våra intressenters mål samt våra egna ambitioner och prioriteringar.

År 2015 antog FN sjutton mål för hållbar utveckling som är relevanta för samtliga länder. Eftersom vi har en mycket tydlig hållbarhetsagenda här på AAK, har vi välkomnat dessa mål och integrerat dem i vår modell för hållbar tillväxt. När vi nu fortsätter vår utveckling framåt vill vi spela en aktiv roll för att bidra till de initiativ som är relevanta för vår verksamhet.

Våra kunder
Vi har under åren byggt upp varaktiga kundrelationer som bygger på ömsesidig respekt och djup förståelse av våra kunders behov. Livsmedelssäkerhet är en mycket viktig fråga för både oss och våra kunder. Vi är därför mycket stolta över att livsmedelssäkerheten vid samtliga AAK:s produktionsanläggningar granskas och certifieras i enlighet med en eller flera internationellt erkända standarder för livsmedels­säkerhet. I alla våra anläggningar som hanterar palmolja är dessutom leveranskedjan certifierad genom Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Att bedriva vår verksamhet med etiska affärsmetoder är en annan viktig prioritering för AAK och våra kunder. Vi kommu­nicerar vårt etiska arbete och våra granskningsrapporter genom Sedex-plattformen.

Våra leverantörer
Hållbara inköp av råvaror är en annan fråga som har högsta prioritet för våra kunder och vi fortsätter att öka vårt fokus på sociala och miljörelaterade utmaningar i leveranskedjan. Vår uppförandekod för leverantörer, som har införts hos samtliga våra direktleverantörer av råvaror, behandlar viktiga områden som arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Vi ger RSPO vårt fulla stöd och engagemang och fortsätter dessutom att genomföra vår egen policy för hållbar palmolja. Policyn innehåller våra generella åtaganden för hållbar palmolja och framför allt våra krav på att avskogning inte får ske och att inga plantager får anläggas på torvmark. Under det senaste året har vi kommit långt med att genomföra vår policy, framför allt när det gäller spårbarheten till kvarn, riskanalyser för leverantörer samt vårt engagemang för att bidra till att förändra leveranskedjan. Detta är förstås något vi är mycket stolta över.

Vi har även fortsatt vårt oförtrutna arbete i Västafrika med att skapa en mer hållbar och effektiv leveranskedja. Vårt program Kolo Nafaso, som inleddes som ett projekt 2009, fokuserar på stöd, räntefria mikrokrediter, utbildning och handel direkt med de kvinnor som samlar in sheakärnor. Detta program har fortsatt att göra framsteg och fler än 115.000 kvinnor deltar nu i Kolo Nafaso. Detta är en ökning med 27% jämfört med föregående år och vi kommer att fortsätta utveckla detta mycket framgångsrika program.

Vår planet
Vår totala resurseffektivitet har förbättrats under ett antal år och 2016 var inget undantag. Energiförbrukningen minskade med 6,1% per producerat ton, trots det strategiska beslutet att öka produktionen av högförädlade produkter, vilket – allt annat lika – kräver mer energi.

De direkta koldioxidutsläppen per bearbetat ton minskade med 4,7% jämfört med 2015, och såväl vattenförbrukningen som utsläpp till vatten minskade med 2,2 respektive 6,7%.

Detta är verkligt imponerande resultat som vår mycket engagerade och ansvarsfulla globala organisation åstad­kommit. När vi nu fortsätter vår utveckling framåt kommer vi att arbeta vidare med att minimera våra utsläpp liksom vår användning av naturresurser.

Våra medarbetare
Under 2016 var andelen skador som leder till sjukfrånvaro oförändrat 0,6 på våra produktionsanläggningar och nästan hälften av dem noterade inga sådana skador alls. På grund av två incidenter ökade tyvärr andelen förlorade dagar, som är ett mått på incidenternas svårighetsgrad, ganska markant. För att komma tillrätta med detta genomförs ytterligare initiativ av vårt globala säkerhetsteam, som konstant arbetar för att antalet skador på AAK:s arbetsplatser ska vara noll.

På våra inköpskontor i Västafrika, som arbetar under andra förhållanden och ställs inför andra utmaningar, har det konstaterats en betydande minskning av såväl andelen skador som leder till sjukfrånvaro som andelen förlorade dagar. Detta har åstadkommits genom en omfattande säkerhetsutbildning som syftar till att skapa en kultur där säkerheten alltid prioriteras.

Under 2016 har utbildning i första hjälpen genomförts på samtliga produktionsanläggningar, med alltifrån grundkurser i första hjälpen till utbildning i hur man använder hjärtstartare (automatisk extern defibrillator). I Västafrika, där det kan vara svårt att få professionell hjälp, har dessa kurser varit mycket viktiga.

Våra grannar
AAK är ett globalt företag som bidrar till utvecklingen i de lokala samhällen där vi är verksamma genom att skapa arbetstillfällen, betala skatt och göra affärer med lokala företag. Men vi strävar också efter att agera som en god företagsmedborgare genom att ta frågor om hälsa och säkerhet, mångfald, arbetsrätt och miljöpåverkan på största allvar.

Vi inser dock att det finns många andra sätt att ytterligare engagera sig aktivt i de lokala samhällena. Det är glädjande att se att våra medarbetare är så aktivt engagerade i sina lokala samhällen och de initiativ vi redovisar i denna rapport utgör bara en bråkdel av allt som AAK:s anställda har genomfört.

En hållbar framtid
Vi är mycket stolta över att i denna rapport kunna redovisa de betydande framsteg som vi fortsätter att göra inom alla våra fokusområden. Att agera ansvarsfullt är både ett gemensamt och ett individuellt åtagande, och som globalt företag vill AAK göra sin del.

Hållbarhetsarbetet pågår hela tiden och vi har fortfarande många utmaningar framför oss. En av de allra viktigaste är att uppnå en helt hållbar leveranskedja för palmolja.

Framöver kommer vi att införliva och integrera ännu fler av AAK:s produktionsanläggningar i vårt globala CSR-system, fastställa och uppnå mål inom våra fokusområden och framför allt se till att verksamheten växer på ett hållbart sätt.

 

Fredrik Nilsson
CFO och tf. VD

Länk till CSR-policy 

Länk till Global Compact

Bookmark and Share